چاپ کردن این صفحه

درباره ما

 

  

 

  

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎداﮐﺘﻮ در ﺳﺎل ۱۳۸۲ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد و ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي از داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ، آﮔﺎﻫﯽ از ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﮐﺎرآﻣﺪ و رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ، ﺗﺤﻮﻟﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ اراﺋﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﮐﻨﺎر ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺗﺤﺖ وب ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮔﺴﺘﺮش داد و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ و رزوﻣﻪ اي درﺧﺸﺎن در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.

 

ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺎداﮐﺘﻮ

ﻣﺎداﮐﺘﻮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻗﻮم ﻣﺎد و ﻧﺎم ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ در دوره اﯿﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

 

ﮐﺎر و ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺎداﮐﺘﻮ
اراﺋﻪ ﻃﺮح ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮ ﺗﺮدد اﻓﺮاد ، ﺧﻮدروﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارﺷﺎت دﻗﯿﻖ و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز

 

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎداﮐﺘﻮ

  • بررﺳﯽ و ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ
  • ﻣﺸﺎوره و اراﺋﻪ ﻃﺮح
  • ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
  • اراﺋﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ وب
  • ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي و آﻣﻮزش
  • اﺧﺘﺼﺎص ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﻧﺤﺼﺎری
  • ﺧﺪﻣﺎت 24 ﺳﺎﻋﺘﻪ آﻧﻼﯾﻦ

 

ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎتی و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻣﮑﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧی ﺷﻌﺐ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﺎل ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر بروزرسانی ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ.